Privacy en voorwaarden

Privacy en voorwaarden

Algemene Cursusvoorwaarden

Bij het volgen van een cursus zijn de Algemene Cursusvoorwaarden van toepassing.

1. Aanmelden

Aanmeldingen dienen schriftelijk door inzending van een volledig ingevuld origineel inschrijfformulier gedaan te worden. Telefonische aanmeldingen dienen schriftelijk bevestigd te worden.

2. Inschrijving

De definitieve inschrijving is een feit als u van Microsign bv een bevestiging heeft ontvangen.

3. Kosten, facturering en betaling

De cursustarieven (exclusief BTW) voor bestaande klanten staan vermeld in het schrijven dat zij enige tijd voor het aanvangen van de standaard cursussen gekregen hebben en voor toekomstige klanten staan deze in de offerte. Deze bedragen zijn inclusief koffie en thee, en voor de cursussen die een dag duren tevens inclusief een eenvoudige lunch. Tenzij het cursustarief reeds schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd is, behoudt Microsign bv zich het recht voor haar cursustarieven aan te passen. Als deze aanpassing plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst annuleren. Facturering vindt plaats uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus. De betaling dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de cursus op onze bankrekening bijgeschreven te zijn. Mocht de opdrachtgever zich niet aan bovenstaande termijn met betrekking tot betaling houden, dan kan Microsign bv de cursisten toegang tot de cursus ontzeggen. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening die op de factuur vermeldt staat, onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.

4. Annuleringen en verschuivingen

Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een cursus binnen een termijn van 29 tot 3 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, blijft 25% van het cursusbedrag verschuldigd. 50% van het cursusbedrag blijft verschuldigd als een cursus na deze termijn worden geannuleerd, of indien de cursist niet verschijnt. Tot 3 dagen voor aanvang van de cursus kan deze kosteloos verschoven worden naar een andere datum. Bij verschuiven van 3 dagen tot 1 werkdag voor aanvang van de cursus blijft 25% van de cursusprijs verschuldigd, na deze termijn blijft 50% van de cursusprijs verschuldigd. Eenmaal verschoven cursussen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Microsign bv. In geval van bijzondere omstandigheden kan Microsign bv in positieve zin afwijken van deze regelingen, een en ander ter beoordeling van Microsign bv. Microsign bv accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten.

5. Cursustijden

Hele dag: 09.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Halve dag: 09.30 uur tot 12.30 uur of van 13.00 uur tot 16.00 uur. Indien er een wijziging in deze tijden zal plaats vinden, wordt dit ruim van te voren doorgegeven.

6. Deelnemersaantal

Er wordt een maximum aantal deelnemers gesteld per cursus. Bij overschrijding van dit maximum zal aan degenen, waarvan Microsign bv als laatste hun schriftelijke inschrijving c.q. bevestiging ontvangen heeft, een alternatieve datum worden voorgesteld. Microsign bv behoudt zich het recht voor om cursussen, waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn, af te gelasten.

7. Verhindering

Microsign bv zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen doorgang te doen vinden. Microsign bv zal evenwel niet aansprakelijk zijn, indien haar cursussen geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen.

8. Auteursrecht

Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier vermenigvuldigd worden. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een cursus of een gedeelte daarvan, is uitdrukkelijk verboden. Het is de cursist met name niet toegestaan de gebruikte softwareproducten of gedeelten daarvan verveelvoudigen en/of te beschikking van derden te stellen.

9. Algemeen

Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van de opdrachtgevers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijkende geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen is ondertekend. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan. De rechten en plichten hieronder zijn niet zonder voorafgaande wederzijdse instemming overdraagbaar. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

null