Algemene Voorwaarden

De producten en diensten van Microsign Business Software kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. In de Algemene Voorwaarden staan de regels die over en weer gelden.


1.   Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten houdende levering, installatie en implementatie van computerprogrammatuur, alsmede op alle daarmee samenhangende werkzaamheden en overige dienstverlening, waaronder ook onderhoud, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De verwijzing door cliënt naar eigen voorwaarden wordt door Microsign niet aanvaard.

2.   Overeenkomst

A. Microsign is tegenover de cliënt slechts gebonden tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen blijkens de opdrachtbevestiging en deze voorwaarden. Mondelinge toezeggingen door -en afspraken met- ondergeschikten van Microsign binden Microsign alleen voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

B. Als meerwerk zal Microsign bij cliënt in rekening kunnen brengen al hetgeen door Microsign in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de cliënt tijdens de uitvoering van de overeenkomst bovenop de in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde specificaties wordt geleverd dan wel wordt gepresteerd.

C. Cliënt staat er voor in dat zij alle voor installatie en implementatie essentiële informatie aan Microsign bij het aangaan van de overeenkomst beschikbaar heeft gesteld.

3.   Prijs

De door Microsign opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of   meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Microsign gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.   Levering

De overeengekomen leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

5.   Systeem- en organisatie eisen

A. Cliënt draagt er zorg voor dat het computersysteem, waarin de programmatuur van Microsign wordt geïnstalleerd en geïmplementeerd, aan de door Microsign opgegeven technische vereisten en (eventuele wijzigingen in de) technische specificaties voldoet en blijft voldoen, zodanig dat de programmatuur van Microsign op adequate wijze door de besturingsprogramma’s worden ondersteund. Eventuele werkzaamheden in verband met de aanpassing van het systeem (updates, extra werkzaamheden) gelden als meerwerk.

B. Cliënt zal al het nodige doen om ervoor te zorgen dat degenen die de door Microsign geleverde programmatuur bedienen dan wel gebruiken, over alle voor de bediening dan wel het gebruik benodigde kennis en deskundigheid beschikken.

6.   Eigendom en gebruik

A. Alle door Microsign aan cliënt geleverde programmatuur blijft, tenzij anders overeengekomen, te allen tijde eigendom van Microsign en zal door cliënt uitsluitend worden aangewend voor eigen gebruik. Cliënt, met inbegrip van zijn personeel, die hij dienaangaande ook zal instrueren, zorgt ervoor dat de door Microsign geleverde programmatuur en de daarin toegepaste know how niet aan derden bekend wordt.

B. Microsign verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande zakelijke gegevens van cliënt die ter kennis komen van Microsign.

C. Cliënt zal de programmatuur laten gebruiken door niet meer gebruikers dan waarvoor licentie is aangeschaft. Cliënt zal de programmatuur slechts op de locatie gebruiken waar de programmatuur is geïnstalleerd en geïmplementeerd. Wordt de programmatuur op meerdere locaties gebruikt, dan zal cliënt Microsign daarvan in kennis stellen en met haar aanvullende afspraken maken.

D. Indien cliënt in strijd met de gemaakte afspraken de programmatuur door meer gebruikers laat gebruiken dan waarvoor licentie is verleend of op meerdere locaties, is hij aan Microsign een boete verschuldigd gelijk aan 1% van het contractbedrag dat voor het gebruiksrecht van alle geleverde programmatuur is overeengekomen per dag dat het strijdige gebruik voortduurt, onverminderd het recht van Microsign op vergoeding van haar daadwerkelijke schade.

E. Microsign is gerechtigd tot het nemen van programmatechnische dan wel systeemtechnische voorzorgsmaatregelen ter bescherming van haar programmatuur en gebruiksrecht en tot blokkering van de geleverde programmatuur voor het geval cliënt niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Microsign heeft voorts het recht om modificaties in de standaard programmatuur aan te brengen.

F. Microsign vrijwaart cliënt tegen aanspraken van derden op grond van eigendomsrecht of gebruiksrecht ten aanzien van de geleverde programmatuur, cliënt vrijwaart Microsign tegen aanspraken door derden op grond van eigendomsrecht dan wel gebruiksrecht inzake materiaal dat door cliënt aan Microsign is verstrekt en dat met toestemming en volgens instructies van cliënt door Microsign is gebruikt.

7.   Garantie en aansprakelijkheid

A. Microsign staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde programmatuur, doch uitsluitend in dier voege dat alle na installatie en implementatie gebleken onvolkomenheden kosteloos door haar zullen worden hersteld. Deze garantieverplichting vervalt indien cliënt zelf aanpassingen in de programmatuur aanbrengt of door derden laat aanbrengen of de programmatuur voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden aanwendt dan wel op onoordeelkundige wijze behandelt of onderhoudt.

B. De aansprakelijkheid van Microsign is beperkt tot nakoming van de hiervoor omschreven garantieverplichting. Behoudens grove schuld aan de zijde van Microsign en het uit garantie voortvloeiende kosteloos herstel, is alle aansprakelijkheid van Microsign, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

C. In een eventueel geval van aansprakelijkheid zal deze nimmer het bedrag te boven gaan gelijk aan maximaal 50% van het contractsbelang zoals dat blijkt uit de opdrachtbevestiging.

D. Cliënt is gehouden om Microsign te vrijwaren resp. schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Microsign in deze voorwaarden in de verhouding met cliënt is uitgesloten.

8.   Betaling

A. De blijkens de facturen verschuldigde bedragen zullen op de bankrekening van Microsign zijn bijgeschreven uiterlijk op de vervaldatum, zoals op de factuur aangegeven.

B. De betalingen zullen geschieden zonder aftrek, zonder verrekening en zonder gehele of gedeeltelijke opschorting.

C. Indien cliënt niet binnen de in de factuur vermelde betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Microsign zonder enige ingebrekestelling het recht om over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldatum, onverminderd het recht van Microsign op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van tenminste 10% van het in te vorderen bedrag.

9.   Geschillen

A. Alle geschillen, waaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, met betrekking tot de overeenkomst of nadere overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen ter keuze van Microsign worden voorgelegd aan de rechtbank Zutphen dan wel aan de rechter van het arrondissement waar cliënt is gevestigd.

B. Op de door Microsign af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.

Microsign Business Software
Burgemeester Roelenweg 24
8021 EW Zwolle
Contactgegevens
T 088 850 9650
E info@microsign.nl
Copyright Microsign Business Software 2024
Privacyverklaring | Disclaimer | Sitemap